Zapytanie o cenę (organizacja wycieczki)

 

Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnych pomocy dydaktycznych
dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty